אין קשר לחנות בשם דומה. אנחנו לא מתקשרים לאף אחד. אין לנו מועדון לקוחות.

מ ש"ח     עד ש"ח    
תקנון האתר - תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "hug4u" (להלן: ”האתר”). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתנאי השימוש בו מופיעה המילה ”אתר”, תהא הכוונה בנוסף גם לאתר, לעובדי האתר, מנהליו, בעליו, מפעיליו, יועציו ונותני השירותים שלו.

1. באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שעודכנו ע"י משתמשי האתר או שנסרקו באינטרנט. מובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה לבדוק ו/או לאמת את התכנים השונים לפני פרסומם ו/או לאחר פרסומם באתר.

2. האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית לכל פעולה, החלטה או תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש. תכנים אלה, סדר הופעתם ושלמותם אינם מבטאים את דעת האתר ואין בפרסום מידע כזה או אחר כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או חוקיותו.

3. האתר רשאי לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן המוצג באתר ללא קשר למקורו בכל עת שימצא כי מעשה או מחדל פוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שימצא האתר לנכון.

4. מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והאתר אינו אחראי לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריות האתר בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים באתר.

5. המשתמש מתחייב, כי הוא בעל מלוא זכויות הקניניות, לרבות זכויות הקנין הרוחני בתכני הגולשים המועלים על ידו, וכי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעלות את תכני הגולשים ו/או לפרסמם ברבים. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכני הגולשים המועלים על ידו והוא פוטר בזאת במפורש את האתרו מכל אחריות לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשים המועלים על ידו. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

6. קישורים באתר

6.1 באתר מצויים קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. אין בפרסום הקישורים באתר בכדי להעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

6.2 אין בפרסום שמות אנשים ו/או חברות באתר בכדי להעיד על הסכמתם להיכלל באתר ואין זה מהווה ערובה לאמינות, שלמות ולעדכניות התכנים.

6.3 האתר אינו מתחייב כי קישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

7. תכנים מסחריים

7.1 האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

7.2 האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

8. קניין רוחני כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל צורת העברת תוכן הכלול בו הינן של האתר, או של צד שלישי, שהרשה לאתר או למפעיליו להשתמש בהם או מותר לשימוש חופשי עפ"י חוק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, במידה ותינתן. למשתמש לא יהיו כל זכויות על בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

9. סימני מסחר סימני המסחר והלוגו של האתר המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של האתר. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

10. אני מסכים לקבלת דברי פרסומת כמשמעותם חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

11. שינויים באתר והפסקת השירות מפעילי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיו רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתם, ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

12. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות מעת לעת שינויים בתקנון זה ועל הגולש חלה האחריות לעיין בו כל פעם מחדש בטרם יגלוש וישתמש באתר.

13. סמכות שיפוט הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, האתר יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדו צעדים.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.